Nice showing for home school class!

Jun 17, 2016

image21 kids in the same class! Yowza!